კონფიდენციალურობის პოლიტიკა


შპს “ლაგი“
იურიდიული მისამართი: თბილისი, ვაჟა-ფშაველას N41
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 202911242
ვებგვერდი: lagi.ge
ელ. ფოსტა: lagi@lagi.ge

რას გულისხმობს ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა და როგორ ვიყენებთ თქვენს შესახებ ინფორმაციას: ჩვენი (შემდგომში „ჩვენ“, „ჩვენი“, „კომპანია“ და „ლაგი“ ნიშნავს შპს „ლაგს“) კონფიდენციალურობის პოლიტიკა განმარტავს თუ როგორ ხდება თქვენს შესახებ პერსონალური ინფორმაციის შეგროვება, გამოყენება, გაზიარება და დაცვა ჩვენს მიერ. თუ ჩვენი მხრიდან მოხდება ამ პოლიტიკის განახლება, ნებისმიერი ასეთი ცვლილება გამოქვეყნდება ჩვენს ვებგვერდზე.

1.განმარტება
1.1 აპლიკაცია: მობილური აპლიკაცია “Lagi” რომელიც წარმოადგენს ლაგის მობილურ აპლიკაციას, არის ხელმისაწვდომი როგორც აიოსის (iOS), ისე ანდროიდის (Android) ოპერაციული სისტემისთვის. აპლიკაცია ატვირთულია შესაბამის ოფიციალურ მარკეტში, როგორიცაა “App Store” და “Play Store”
1.2 სერვისი: შემომავალი/გამავალი ზარები და შეტყობინებები VoIP სერვისით, რომელიც ხდება აპლიკაციის საშუალებით
1.3 მოწყობილობა: მოწყობილობა ნიშნავს ნებისმიერ მოწყობილობას, რომელსაც შეუძლია სერვისზე წვდომა, როგორიცაა მობილური ტელეფონი, ტაბლეტი ან კომპიუტერი, რომლებიც საშუალებას აძლევს მომხმარებელს ჩამოტვირთოს აპლიკაცია და ისარგებლოს სერვისით.

2. პერსონალური მონაცემის შეგროვება/შენახვა
2.1 პერსონალური მონაცემები: არის ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც კონკრეტულად განსაზღვრავს ინდივიდს (როგორიცაა თქვენი სახელი, მომხმარებლის სახელი, მისამართი, მობილური ნომერი ან ელექტრონული ფოსტის მისამართი), დამუშავებული კომპანიის მიერ ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკით გათვალისწინებული მიზნებისათვის. პერსონალური მონაცემები ასევე მოიცავს ნებისმიერ ინფორმაციას ინდივიდის შესახებ, რომელიც პირდაპირ კავშირშია პერსონალურ იდენტიფიცირებულ ინფორმაციასთან და დამუშავებულია კომპანიის მიერ ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში მითითებული მიზნებისთვის. პერსონალური ინფორმაცია არ შეიცავს „აგრეგატულ“ ინფორმაციას, რომელიც არის მონაცემი, რომელსაც კომპანია აგროვებს სერვისის პრობლემების აღმოსაფხვრელად და გაუმჯობესების მიზნით
2.2 პრობლემის მოგვარება და ლოგ ფაილების გაზიარება: მომხმარებლის ინფორმაცია არ გროვდება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს აუცილებელია ჩვენი სერვისის კონკრეტული ფუნქციის გაუმჯობესებისთვის ან პრობლემის გადაჭრისთვის (Log Debug File, Apple Push Notification Service, Firebase Cloud Messaging) ინფორმაცია არასდროს არის გაზიარებული მესამე მხარესთან. სერვისის დაზიანების შემთხვევაში მომხმარებელს შეუძლია უარი განაცხადოს მსგავსი ინფორმაციის მოწოდებაზე, მაგრამ მომხმარებელი აქვე აცნობიერებს, რომ ეს უარყოფითად იმოქმედებს მისი სერვისის პრობლემის აღმოფხვრაზე.
2.3 აპლიკაციის წვდომა: აპლიკაციას აქვს წვდომა ტელეფონის კონტაქტებზე და არსებულ ინფორმაციას აპლიკაცია იყენებს მხოლოდ იმისთვის, რომ მომხმარებლებს მისცეს საშუალება აპლიკაციაშივე მარტივად მოძებნონ სასურველი კონტაქტი და დაუკავშირდნენ მარტივად.
2.4 ინფორმაციის შენახვა/დამუშავება: ჩვენ ვინახავთ თქვენს პირად ინფორმაციას ჩვენს დაცულ და უსაფრთხო ბაზაში სანამ თქვენ ხართ ჩვენი სერვისის მომხმარებელი. ჩვენ ასევე შეიძლება შევინარჩუნოთ ეს ინფორმაცია გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მას შემდეგ, რაც თქვენ აღარ იქნებით მომხმარებელი, თუ ეს აუცილებელია კანონის საფუძველზე. იმ შემთხვევაში, თუ აღარ არსებობს მონაცემის შენახვის წინაპირობა, მონაცემები ნადგურდება.

3. პერსონალური მონაცემის გაზიარება:
3.1 ინფორმაციის გამჟღავნება მესამე მხარისთვის: კომპანია არ უზიარებს პირად ინფორმაციას მესამე მხარეს. ინფორმაციის მესამე პირზე გადაცემა ხდება მხოლოდ სასამართლოს შესაბამისი გადაწყვეტილების საფუძველზე, თუ ის გონივრულად აუცილებელია თაღლითური შემთხვევისაგან ჩვენი დაცვის, ჩვენი უფლებებისა და ქონების დაცვის ან ჩვენი მომხმარებლების ინტერესების დაცვის მიზნით.
3.2 კონფიდენციალურობის პოლიტიკის განახლება: კონფიდენციალურობის პოლიტიკა შეიძლება განახლდეს კომპანიის მიერ. ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც იქნება მომავალში შეტანილი კომპანიის კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში, განთავსდება საჯაროდ ჩვენს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე: www.lagi.ge მომხმარებელი ვალდებულია თვალი პირობების განახლებას.

4. მომხმარებლის უფლება:
4.1 თქვენ შეგიძლიათ მოგვწეროთ ნებისმიერ დროს და მოითხოვოთ პერსონალური ინფორმაციის ასლის მიღება, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია თქვენთან დაკავშირებით.
4.2 თუ თქვენ მიგაჩნიათ, რომ ჩვენ გაგვაჩნია არასწორი მონაცემი თქვენს შესახებ, თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ მისი ჩასწორება. მოთხოვნა უნდა გამოგვიგზავნოთ ელ-ფოსტის საშუალებით: lagi@lagi.ge