საქართველოს ბანკი


თბს ბანკი

Sმარტივი
ლიბერთი ბანკი''ლაგის'' აბონენტებს შესაძლებლობა ეძლევათ დავალიანება დაფარონ ან შეავსონ დეპოზიტი
''თიბისი ბანკის'' ნებისმიერ ფილიალში.
აბონენტმა თანხის გადახდის დროს ბანკის ოპერატორს უნდა აცნობოს კომპანიის დასახელება
(”ლაგი”) და ტელეფონის ნომერი.
ასევე შესაძლებელია ონლაინ-გადახდა.
საავტორო უფლებები დაცულია © 1999-2017 შ.პ.ს "ლაგი"