საქართველოს ბანკი


თბს ბანკი

Sმარტივი
ლიბერთი ბანკი''ლაგის'' აბონენტებს შესაძლებლობა ეძლევათ დავალიანება დაფარონ ან შეავსონ დეპოზიტი

''ლიბერთი ბანკი'' ნებისმიერ ფილიალში.

აბონენტმა თანხის გადახდის დროს ბანკის ოპერატორს უნდა აცნობოს კომპანიის დასახელება (”ლაგი”) და ტელეფონის ნომერი.
საავტორო უფლებები დაცულია © 1999-2017 შ.პ.ს "ლაგი"